WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Niniejsze warunki stanowią integralną część zgłoszenia-umowy o udziale w obozach rekreacyjno-sportowych, warsztatach, półkoloniach i szkoleniach (zwanych dalej imprezą).

2. Oferta skierowana jest wyłącznie do członków zwyczajnych klubu MUKS Walley-Plus Duo Warszawa. Osoba niebędąca członkiem klubu nie może być uczestnikiem. Zawarcie umowy możliwe jest wyłącznie w stosunku do Uczestnika będącego członkiem klubu, który musi pozostawać zrzeszony w klubie co najmniej do dnia zakończenia udziału w obozie.

3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie przez zgłaszającego lub w przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, przez przedstawiciela ustawowego internetowego formularza zgłoszeniowego i terminową wpłatę zaliczki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.

4. Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez Uczestnika i Organizatora zgłoszenia-umowy oraz opłacenia przez Uczestnika zaliczki wynoszącej minimum 40% ceny uczestnictwa. Zaliczka jak i druga wpłata uzupełniająca powinny być uregulowane w terminach określonych w zgłoszeniu-umowie. Brak wpłaty uzupełniającej traktowany będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w obozie.

5. Organizator, w przypadku wyczerpania się puli dostępnych miejsc, zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

6. W przypadku koniecznym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, ceny (zwłaszcza w przypadku działań kontrahentów). Organizator ma obowiązek powiadomić o tym Uczestnika ustnie, pisemnie lub e-mailem. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o akceptacji warunków lub rezygnacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak takiej informacji będzie traktowany jako akceptacja nowych warunków. W razie, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych nie będzie możliwa w danym dniu realizacja zajęć zgodnie z planem, Organizator zapewni realizację innych zajęć przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu sportowego.

7. Organizator ma prawo do odwołania lub przerwania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (siła wyższa, decyzje władz państwowych lub samorządowych i innych instytucji, oraz brak wymaganej liczby uczestników).

8. Rezygnacja uczestnika może nastąpić jedynie pisemnie lub e-mailem i musi zawierać datę jej złożenia (przy rezygnacji przysłanej pocztą datą rezygnacji jest data jej wpływu do organizatora).

9. Za rezygnację przez uczestnika traktuje się również skreślenie z listy członków klubu lub rezygnację z członkostwa w klubie przed rozpoczęciem lub w trakcie imprezy. W takim przypadku następuje rozwiązanie umowy.

10. Organizator zwraca całą wpłatę za udział, lub proporcjonalnie część wpłaty (przerwanie imprezy) w przypadku:

  • odwołania lub przerwania imprezy z powodów wymienionych w pkt. 7,
  • zgłoszenia przez Uczestnika rezygnacji, w ciągu 3 dni, po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie warunków uczestnictwa.

11. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

12. Jeżeli Uczestnik rezygnuje, z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator potrąca:

  • powyżej 30 dni przed terminem rozpoczęcia - koszty manipulacyjne w wysokości do 50,00 zł/osobę,
  • do 30 dnia przed terminem rozpoczęcia – do 30% ceny imprezy,
  • do 21 dnia przed terminem rozpoczęcia – do 50% ceny imprezy,
  • do 14 dnia przed terminem rozpoczęcia – do 75% ceny imprezy,
  • do 7 dnia przed terminem rozpoczęcia – do 100% ceny imprezy.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji bez ponoszenia kosztów w przypadku gdy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

13. Organizator nie zwraca opłaty za udział w imprezie w przypadku rezygnacji uczestnika z członkostwa w klubie lub skreślenia z listy członków, chyba że nastąpiło któreś ze zdarzeń opisanych w punktach powyżej.

14. Reklamacje Uczestnika przyjmowane są do 14 dni od zakończenia imprezy w formie pisemnej (decyduje data złożenia u Organizatora, bądź data stempla pocztowego). Reklamacje dotyczące bezpośrednio ośrodka lub świadczeń winne być zgłaszane na miejscu.

15. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 14 nie będą rozpatrywane.

16. Uczestnicy odpowiadają za szkody powstałe z ich winy. Uczestnik powinien pokryć powstałe z tego tytułu straty.

17. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy, przepisów i innych regulaminów obowiązujących w miejscu pobytu, użytkowanych obiektach i środkach transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz inne rzeczy pozostawione przez Uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu.
Organizator wyłącza odpowiedzialność z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą Ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę.

18. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

19. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu organizacji imprezy.

20. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi danych osobowych w podanych w ust. 19 celach oraz na upublicznienie danych.

21. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika imprezy, który nie ukończył 18-tego roku wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z organizacji imprezy. Rodzice/opiekunowie prawni oraz uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Niektóre obszary Walley.pl mogą wykorzystywać cookies. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies. Dowiedz się więcej.